• Home
 • ISO 45001:2018

 

 

ISO 45001:2018

Occupational health and safety

รับตรวจประเมิน ให้การรับรองระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เน้นปรับปรุง พัฒนา ไม่จับผิด

ทีมตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลายมากว่า 20 ปี ตรวจประเมินสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยยึดหลักยืดหยุ่น เหมาะสม ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร

ตรวจสอบสถานะใบรับรองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

พิเศษ รับใบรับรองพร้อม

     1. ป้ายโลหะขนาด 60 x 120 cm. 1 แผ่น
    2. สติ๊กเกอร์ขนาด 17 x 38 cm. 10 แผ่น  (ธุรกิจขนส่งรับสติ๊กเกอร์เท่าจำนวนรถขนส่ง)

"การรับรองไม่ใช่แค่ใบ Certificate แต่ต้องมีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"

~ อ.ดร.ยงยุทธ อภิวรธนากร~

S. kanok Environmental Management Co., Ltd.

บริษัท ส. กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด  ประกอบกิจการประเภทกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายรวมถึงการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทถังเหล็กและถังพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลใหม่ โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภท 106  ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีซึ่งบริษัทฯ ของเราแม้จะเป็นบริษัทขนาดเล็กแต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน  จนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ  มากมาย

บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการตรวจรับรองระบบ ISO 14001:2015 และกำลังดำเนินการขอรับรองระบบ ISO 9001:2015 และระบบ ISO 45001:2018 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registars ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบให้กับบริษัท จากการที่บริษัทได้นำระบบมาใช้ทำให้เราคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทำให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ รวมถึงสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในองค์กรให้คำนึงถึงด้าน ชุมชน เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

~ คุณภัคภาคิน ซ่อนกนก ~ กรรมการผู้จัดการ

Toyota Nonthaburi Toyota's Dealer Co., Ltd

เราเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายและให้บริการของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการจำหน่าย และการบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมและบำรุงรักษาที่มีระดับความพึงพอใจ (CSI Score) อยู่ในระดับต้นๆของประเทศ

ทางบริษัทเราได้ย้ายการตรวจรับรอง ISO 14001:2004 กับทางสถาบันรับรอง ACS Registrars และได้ Upgrade version 2015 ในปี 2015 ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการตรวจคือประสิทธิภาพในการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจใช้ภาษาในการสื่อที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้พนักงานในองค์กรที่เข้ารับการตรวจ สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ถึงสิ่งที่ต้อปฏิบัติ และปรับปรุงระบบในทิศทางที่ถูกต้องตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จับต้องได้  พนักงานคลายความกังวลเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ หรือคำศัพท์ด้านเคมีที่ไม่เข้าใจ  ทำให้ทัศนคติของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกับการดำเนินการตามระบบ ISO

~ คุณอุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร

Timpano Interpart Co., Ltd.

บริษัท ทิมพาโน  อินเตอร์พาร์ท จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะโดยผ่านกระบวนการ Machine ที่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC ที่มีค่าความแม่ยำและความละเอียดสูงโดยมีเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่อง CMM ที่ทันสมัยโดยมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  และอุสาหรรมทั่วไป

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars  มาเป็นเวลา 11 ปี  ทำให้องค์กรได้มีการพัฒนาทั้งระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นการตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาอย่างถาวรในกระบวนการผลิตและบริการ  การสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ มีกระบวนการป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในองค์กรให้คำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้าเป็นสำคัญ

~ คุณชื่นชม ดวงดี ~ กรรมการผู้จัดการ

PRT Engineering & Supply Limited Partnership

เราเป็นบริษัทผลิตชิ้นงานโลหะด้วยการขึ้นรูปโดยเครื่องจักรผ่านกระบวนการกลึง, การปั๊มขึ้นรูปและการประกอบเพื่อส่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งสามารถผลิตงานได้ทั้งที่มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่มีค่าความละเอียดและความแม่นยำสูงมีระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพตลอดกระบวนการและมีเครื่องมือวัดที่แม่นยำเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการ มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบงานและบุคลากรให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

ทางบริษัทมีความยินดีที่ได้การตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars  เข้ามาเป็นระยะเวลา 10 ปี  ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในหน้าที่ของตนและการพัฒนาองค์กรให้เติบโต ลดต้นทุน โดยเราได้รับการตรวจด้วยความเป็นกัลยาณมิตรจากอาจารย์ ดร.ยงยุทธ อภิวรธนากร ซึ่งทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนำระบบ ISO มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ ขอขอบคุณ

~ คุณกฤติรดา กลิ่นรักธนา ~ กรรมการผู้จัดการ

N.Y.R. Limited Partnership

เราเป็นผู้นำด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน เราเน้นการพัฒนาบุคลการเพื่อให้กระบวนทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับ สถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars  มาเป็นเวลา 9 ปี  ทำให้มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก พนักงานเกิดความตระหนักในกระบวนการทำงาน และมีการตรวจสอบให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เน้นให้พนักงานรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

~ คุณศรีอนงค์ นิยมานนท์ ~ หุ้นส่วนผู้จัดการ

PJT. Technology Co., Ltd.

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนำพลังงานความร้อนนำมาเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทฯได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายต่างๆที่กำหนดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ชุมชนและสังคม

เมื่อเข้ามารับการตรวจรับรองกับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบดีขึ้น มีการทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการทำงานที่ใส่ใจผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความใส่ใจการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น บุคลากรภายในบริษัทฯ มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลลากรภายในองค์กร ส่งผลดีกับพนักงานและองค์กรทุกๆด้าน รวมถึงส่งผลดีภายนอกองค์กรทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

~ คุณวรชัย อภิชาตบุตร  ~ ผู้จัดการโครงการ ~ คุณวรนุช จาดนอก  ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร

S.Silpa (2521) Co., Ltd.

บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัดเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมุ่งเน้นการทำงานด้วยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการตรวจจับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างระบบการจัดการภายในที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพใส่ใจพนักงานและมีประสบการณ์การพิมพ์มากกว่า 35 ปีโดยทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจและใส่ใจในการบริการ

ทางบริษัทได้โอนย้ายการตรวจรับรองโดยได้รับการตรวจกับสถาบันรับรอง ACS Registrars ในระบบ ISO 9001:2008 และปรับเป็น ISO 9001:2015 เข้าสู่ปีที่ 7 เราพบว่าการตรวจทำให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ตรวจทำให้เรารับรู้ รับทราบ เข้าใจ และเข้าถึงวัตถุประสงค์ของระบบมาตรฐานและสามารถที่จะประยุกต์ได้จริงบนข้อมูลจริงตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของการดำเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

~ คุณอุไรวรรณ ปัญญาพวน  ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ~ คุณจันทรัตน์ เดชสกุลรัตน์  ~ ฝ่ายประกันคุณภาพ

Thermo Tracer Co., Ltd.

ตลอดระยะเวลา 11 ปี และก้าวสู่ปีที่ 12 ของการดำเนินธุรกิจบริการด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ อย่างครบวงจรนั้น บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด นับได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับประเทศและสากล  ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในธุรกิจที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นผู้นำด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ" เราภูมิใจที่มาถึงจุดนี้

ตั้งแต่ปี 2013 - ปีปัจจุบันเข้าสู่ปี 7 บริษัทฯ มีภาคภูมิใจในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ทางสถาบันรับรอง ACS Registrars  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองให้กับเราทำให้เราคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ด้วยจิตสำนึกในงานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ" เราเชื่อว่าเพราะระบบคุณภาพนี้ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ เชื่อมั่นและมั่นใจในงานบริการของบริษัทฯ ส่งผลให้ผลกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ตรวจทุกท่าน  ที่ตรวจระบบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนามาได้ถึงจุดนี้ บริษัทฯ ต้องขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

~ คุณกาญจนา กิติพิศาลกุล  ~ รองกรรมการผู้จัดการ

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมความพร้อม

ผู้ตรวจประเมินจะทำการติดต่อไปเพื่อที่องค์กรจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage I assessment)

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 

 • เพื่อประเมินการจัดวางระบบเอกสารที่จัดทำขึ้นของระบบมาตรฐานที่องค์กรขอรับรอง
 • เพื่อยืนยันที่อยู่หรือสถานที่(สถานที่มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจในขั้นตอนถัดไป)
 • ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอรับรอง
 • ทบทวนขอบข่ายและข้อยกเว้นที่ระบุในระบบการจัดการ,กฏหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง
 • ระบุแนวโน้มที่มีโอกาสในการปรับปรุง
 • การตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2

 • ประเมินประสิทธิผลขององค์กรที่จะนำระบบไปปฏิบัติ
 • ประเมินสมรรถนะเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ (Objective Target หรือ Key Performance Indicator)
 • ประเมินความสอดคล้องด้านกฎหมาย, การควบคุมในแต่ละกระบวนการ, การตรวจสอบภายใน, การประชุมของฝ่ายบริหารและนโยบาย
 • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด, นโยบาย, เป้าหมาย, หน้าที่รับผิดชอบ, ความสามารถของบุคลากร, ระเบียบปฏิบัติ, การควบคุมแต่ละกระบวนการและข้อมูลเชิงสมรรถนะ
 • ระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มต้องปรับปรุงในระบบการจัดการ

ขั้นตอนที่ 4

ออกใบรับรอง

องค์กรได้รับใบรับรองและทำการขับเคลื่อนปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องจากนั้นเราจะทำการติดต่อและทำการตรวจประเมินประจำปีเพื่อรักษาระบบมาตรฐานของท่านให้เป็นปัจจุบัน

ISO 45001 มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • ความมุ่งมั่นขององค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์กรทั้งในกระบวนการทางตรงและทางอ้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่เป็นผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและบริการขององค์กร
 • ติตตามตรวจวัดผลการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอง
 • ถือความปลอดภัยของพนักงาน สถานที่ และการปฏิบัติงานเป็นเรื่อง
 • ยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนความ
 • ปฏิบัติงานโดยยึดถือความปลอดภัยอย่างเครงครัดและสม่ำเสมอ

ผลเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุในองค์กร

 • เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือพิการ
 • เสียอิสรภาพหากต้องโทษทางกฎหมาย
 • เสียเวลาในการกู้สถานการณ์
 • บุคลากรในองค์กรเสียขวัญ กำลังใจและเสียเวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
 • เสียประสิทธิภาพการทำงานตกต่ำ
 • เสียชื่อเสียง

ทำไมต้องเรา

 • ทีมตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลายมากว่า 20 ปี
 • ตรวจประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา ไม่จับผิด
 • ได้รับการรับรองจาก UKAS ประเทศอังกฤษ
 • ตรวจประเมินสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยยึดหลักยืดหยุ่น เหมาะสม ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร
 • สามารถช่วยให้องค์กรของท่านได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่มีระบบมีแต่ความเสี่ยง

 • ขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บุคลากรขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • บุคลากรไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในงานที่ต้องปฏิบัติ
 • ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบหลักในด้านความปลอดภัย
 • ขาดการสอนงาน
 • มองข้ามจุดเสี่ยงภัยในที่ทำงาน
 • เกิดอุบัติเหตุแบบเดิมซ้ำๆ
 • ไม่เห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของบุคลากร
 • ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน
 • ผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายที่ชัดเจนสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
 • จัดอบรมแนะนำบุคลากรให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
 • บุคลากรทราบถึงอันตรายในงานที่อาจะเกิดขึ้นและฝึกปฏิบัติการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดให้มีผู้รับผิดชอบการควบคุม ดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • บุคลากรเรียนรู้งานให้ละเอียดก่อนปฏิบัติงาน
 • ค้นหาจุดเสี่ยงภัย มีป้ายเตือนระบุชัดเจนเห็นง่าย
 • หาวิธีทางแก้ไขต้นเหตุจุดเสี่ยงภัยหรือการป้องกันตัวเอง
 • ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าและระหว่างทำงาน เพื่อทำการเฝ้าระวังโรคหรืออันตรายจาการทำงานเป็นระยะ
 • จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายทั้งที่เคริ่องจักรและตัวบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน

หมดกังวลกับผู้ตรวจประเมิน

 • ตรวจแบบไร้เป้าหมาย ตรวจไม่เป็นประเด็น
 • ใช้ท่าทีไม่เหมาะสม ไม่เป็นมิตร
 • เปิด-ปิดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ได้ไม่ดีพอ
 • ตรวจแบบนักวิชาการแต่ไม่สามารถอธิบายให้ผู้ถูกตรวจเข้าใจได้
 • ผู้ตรวจประเมินไม่มีความรู้ทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมนั้นเพียงพอ
 • ตรวจประเมินแล้วไม่สามารถถึงสมรรถนะขององค์กรให้ดีขึ้น
 • มีการอบรมวิธีการตรวจตาม ISO 19011 และ ISO 17021 ที่เป็นระเบียบปฏิบัติวัตถุประสงค์การวางแผนการตรวจประเมิน
 • สุภาพ ใจเย็น เป็นมิตรสร้างบรรยากาศการตรวจให้เป็นกันเอง
 • คัดเลือกผู้ตรวจตามระบบ ISO 17021 เตรียมความพร้อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ
 • สื่อสารให้เข้าใจง่าย ผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเข้าใจนึกภาพตามได้
 • คัดเลือกผู้ตรวจตาม ISO 17021 และผ่านการรับรอง ISO 19011 มีประสบการณ์เชี่ยวชาญตามสาขาและประเภทของอุตสาหกรรม
 • ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถชี้ให้องค์กรเห็นถึงสมรรถนะที่มี

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารที่จัดทำขึ้นประเภทแบบฟอร์มสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานตามแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อมีโอกาสสอบกลับได้ เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือเมื่อเราต้องการพิสูจน์บางอย่างจึงจำเป็นต้องกำหนดอายุการจัดเก็บไว้เพื่อไม่ให้มีการนำไปทำลายก่อนที่เรานำกลับมาใช้งาน สิ่งที่ควรพิจารณาจากความต้องการลูกค้า ความต้องการขององค์กรหรือกฏหมาย

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพ, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบันใช้มาตรฐานการฝึกอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กร คือ ISO 19011 เป็น guidance ซึ่งคำว่า Audit ได้ถูกระบุความหมายคือ

 • A systematic Independent  การเป็นอิสระ
 • A systematic Document process กระบวนการทางด้านเอกสาร
 • A systematic Audit Evidence หลักฐาน
 • A systematic Audit Criteria เกณฑ์การพิจารณา

การตรวจติดตามภายในระบุตามข้อกำหนด (9.2.1) องค์กรต้องปฏิบัติดังนี้

ต้องทำการตรวจติดตามภายในตามแผนที่กำหนดให้ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย, ข้อกำหนด ISO, ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดที่องค์กรสร้างขึ้นเพื่อเห็นถึงประสิทธิภาพการนำไปใช้ของระบบและการรักษาระบบ

เมื่อเลือกผู้ตรวจรับรองระบบ ISO ได้แล้วขั้นตอนการตรวจรับรองจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยเรียกว่า Stage I และ State II ความหมายคือ

Stage I (Pre-audit, Document review) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประเมินการจัดวางระบบเอกสารที่จัดทำขึ้นของระบบมาตรฐานที่องค์กรขอรับรอง
 • เพื่อยืนยันที่อยู่หรือสถานที่ (สถานที่มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจใน Stage ถัดไป)
 • ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอรับรอง
 • ทบทวนขอบข่ายและข้อยกเว้นที่ระบุในระบบการจัดการ, กฏหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง
 • ระบุแนวโน้มที่มีโอกาสในการปรับปรุง
 • การตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ:  หากผู้ตรวจประเมินมีหัวข้อร้องขอให้แก้ไขจะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนเริ่มตรวจ Stage II

Stage II (Initial audit) เป็นการตรวจเพื่อให้การรับรองโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประเมินประสิทธิผลขององค์กรที่จะนำระบบไปปฏิบัติ
 • ประเมินสมรรถนะเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ (Objective Target หรือ Key Performance Indicator)
 • ประเมินความสอดคล้องด้านกฎหมาย, การควบคุมในแต่ละกระบวนการ, การตรวจสอบภายใน, การประชุมของฝ่ายบริหารและนโยบาย
 • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด, นโยบาย, เป้าหมาย, หน้าที่รับผิดชอบ, ความสามารถของบุคลากร, ระเบียบปฏิบัติ, การควบคุมแต่ละกระบวนการและข้อมูลเชิงสมรรถนะ
 • ระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มต้องปรับปรุงในระบบการจัดการ

หมายเหตุ:  หากผู้ตรวจประเมินร้องขอให้แก้ไขต้องดำเนินการให้เรียบร้อยจึงจะได้รับการรับรอง บางกรณีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่จำเป็นต้องกลับมาตรวจประเมินเพิ่มเติมก็อาจเป็นได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมิน

องค์กรต้องประเมินความสามารถว่าสามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ประยุกต์หรือวางระบบด้วยตัวเองได้เลยหากไม่สามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้ท่านต้องอบรมศึกษาทำความเข้าใจก่อน

ระบบมาตรฐาน ISO แต่ละตัวเลขมีจุดมุ่งหมายต่างกัน สนใจว่าองค์กรของท่านต้องการแบบใด เช่น

 • ISO 9001:2015 มุ่งเน้นไปที่กระบวนการของธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์/บริการมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อตกลงขององค์กรกับลูกค้า
 • ISO 14001:2015 มุ่งเน้นให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อการป้องกันและควบคุมการใช้พลังงาน วัตถุดิบหรือลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานเลือกใช้วัตถุดิบภายใต้การพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Perspective)

Load More

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการดำเนินธุรกิจและลดอัตราการบาดเจ็บสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9226 2029