• Home
  • ISO
  • การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในขององค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในขององค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

 

การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 ประการ ได้แก่

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายใน

2)  เพื่อสังเคราะห์รูปแบบสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

3) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในระบบมาตรฐานรสิ่งแวดล้อม

4)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู้ฯ

มีการออกแบบการวิจัย เป็นแบบการวิจัยแบบผสมผสานคือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้มีการรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในขององค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและสัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ตรวจประเมินใน และประชุมสนทนากลุ่ม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจประเมิน วิทยากร

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในมาตรฐาน ISO 14001 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

1) ความตระหนักในตนของผู้ตรวจประเมิน  ประกอบด้วย 4 สมรรถนะเฉพาะ 7 หน่วยสมรรถนะ 11 ความรู้ และ 20 พฤติกรรม

2)กระบวนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 สมรรถนะเฉพาะ 7 หน่วยสมรรถนะ 10 ความรู้ และ 21 พฤติกรรม

3) ความรู้เชิงระบบผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะเฉพาะ 7 หน่วยสมรรถนะ 22 ความรู้ และ 54 พฤติกรรม

ผลการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

1 )ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง พบว่า มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

2) ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ และความตระหนัก ผลการทดสอบหลังการอบรมมีมากขึ้นก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญ

3) การประเมินพฤติกรรมหลังการอบรม ด้านการมีส่วนร่วม ทักษะและเจตคติที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังทำการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมค่าเฉลี่ย มีความเหมาะสมตรงกันในระดับ “ มาก ”

 

Fig 1 Model of internal environmental auditor competency in ISO 14001 certified organizations Fig 2 Model of internal environmental auditor learning competency in ISO 14001 certified organizations